عدل – درس هشتم

عدل – درس هشتم

تفویض در برابر جبر

البته در برابر اعتقاد به جبر که در سوى «افراط» قرار گرفته، مکتبى به نام مکتب «تفویض» است که در سمت «تفریط» است.

ادامه مطلب

عدل – درس هفتم

عدل – درس هفتم

1- وجدان عمومى انسان ها جبر را نفى مى کند

ادامه مطلب

توحید – درس هشتم

توحید – درس هشتم

يك دنيا شگفتى در يك پرنده كوچك

ادامه مطلب

عدل – درس ششم

عدل – درس ششم

از مسائلى که ارتباط نزدیک با مسئله عدالت پروردگار دارد مسئله «جبر و اختیار» است
ادامه مطلب

توحید – درس هفتم

توحید – درس هفتم

 نمونه هايى از نظام آفرينش
در سراسر جهان هستى «نظم» و «هدف» و «نقشه» آشكارا ديده مى شود، اكنون توجّه كنيد نمونه هايى از آن را مورد بررسى قرار مى دهيم:

ادامه مطلب

عدل – درس پنجم

عدل – درس پنجم

از آنجا که مشکل آفات و شرور و حوادث ناگوار و ناخوشایند براى بسیارى از مطالعه کنندگان بحث هاى خداشناسى و توحیدى مشکل قابل ملاحظه اى است، باز هم ناچاریم بحث و تحلیل دیگرى روى این مسئله داشته باشیم و فلسفه هایى را که درباره شرور و آفات گفتیم ادامه دهیم.
ادامه مطلب

توحید – درس ششم

توحید – درس ششم

دومين راه براى خداشناسى
راهى از برون

ادامه مطلب

عدل – درس چهارم

عدل – درس چهارم

گفتیم گروهى از خرده گیران، مسئله حوادث ناگوار و بروز آفت ها و مشکلات، و ناکامى هایى را که در زندگى دامنگیر انسان مى شود بهانه اى براى انکار عدالت پروردگار و گاهى انکار اصل وجود خدا گرفته اند!

ادامه مطلب

توحید-درس پنجم-يك داستان واقعى

توحید-درس پنجم-يك داستان واقعى

گفتيم آنها كه به زبان خدا را انكار مى كنند، در اعماق روحشان ايمان به خدا وجود دارد.

ادامه مطلب

توحید-درس چهارم-پاسخ به يك سؤال مهم

توحید-درس چهارم-پاسخ به يك سؤال مهم

سؤال
در درس گذشته به اين جا رسيديم كه ما هميشه صداى توحيد و خداپرستى را از درون جان خود مى شنويم و مخصوصاً در مشكلات و گرفتارى ها، اين آهنگ رساتر و قوى تر مى شود; و ما بى اختيار به ياد خدا مى افتيم و از قدرت بى پايان و لطف و محبّت او يارى مى جوييم.

ادامه مطلب