آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس دهم) درس آخر

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس دهم) درس آخر

درس دهم: وقف

سوالات ابتدایی درس:

 1. نحوه های وقف بر آخر کلمات را نام ببرید؟
 2. وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چه؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس نهم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس نهم)

درس نهم: رفع التقاءِ ساکنین

سوالات ابتدایی درس:

 1. التقاء ساکنین را معنا کنید و بگویید که چه زمانی رخ می دهد؟
 2. در صورتی که تنوین به همزه وصل برسد چگونه باید خوانده شود؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس هشتم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس هشتم)

درس هشتم: حروفی که نوشته نشده ولی باید خوانده شوند

سوالات ابتدایی درس:

 1. مواردی که حرفی نوشته نشده است ولی باید خوانده شود را بیان کنید؟
 2. معنای «اشباع» و «هاء ضمیر» را بیان کنید؟
 3. هاء ضمیر در چه مواردی اشباع می شود و در چه مواردی اشباع نمی شود؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس هفتم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس هفتم)

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند

سوالات ابتدایی درس:

 1. حروف ناخوانا حروف خاصّی می باشند یا تمامی حروف الفبا می توانند در مکان خاصّی از قرآن ناخوانا باشند؟
 2. مواردی که در کتابت قرآن کریم حرفی نوشته شده است ولی خوانده نمی شود را بیان کنید.
 3. تعریف هر یک از «همزه وصل، همزه قطع، الف جمع یا فارقه» را بیان کنید.

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس ششم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس ششم)

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین

سوالات ابتدایی درس:

 1. تعاریف و خصوصیات سکون، تشدید، مدّ و تنوین را بیان کنید.
 2. علامت هر یک چگونه می باشد و در کتابت به چه شکل می آید؟
 3. چرا علامت هر یک از این ها را به این شکل وضع کرده اند؟
 4. به حرفی که دارای هر یک از این علامت ها می باشد چه می گویند؟

ادامه مطلب

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده)

# سوالات ابتدایی درس:

 1. تعریف هر یک از حروف مدّی (الف مدّی، واو مدّی و یاء مدّی) را بیان کنید.
 2. صدای هر یک از حروف مدّی را بیان کنید؟
 3. شکل نوشتاری هر یک از حروف مدّی به چه شکل می باشد؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس چهارم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس چهارم)

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه)

سوالات ابتدایی درس:

 1. به هر یک از فتحه، کسره و ضمّه در فارسی چه می گویند؟
 2. چرا این حرکات را فتحه، کسره و ضمّه نامیده اند؟
 3. هر یک از این حرکات را چگونه باید تلفّظ کرد؟
 4. به حرفی که ضمّه، و به حرفی که فتحه، و به حرفی که کسره دارد به ترتیب چه می گویند؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس سوّم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس سوّم)

درس سوّم: علامت های قرآن کریم

سوالات ابتدایی درس:

 1. علامت هایی که برای صحیح ادا کردن صدای حروف در زبان عربی وضع شده اند را نام ببرید؟
 2. نام فارسی «حرکات» و «حروف مدّی» را بگویید و وجه تسمیه(1) آنها را بیان کنید؟
 3. چه تفاوتی بین حرکات و حروف مدّی وجود دارید؟
 4. چرا بیان صحیح صداها (حرکات و حروف مدّی) در زبان عربی بسیار اهمیّت دارد؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس دوّم)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس دوّم)

درس دوّم: الفبای زبان عربی و حروف مقطّعه در قرآن کریم

سوالات ابتدایی درس:

 1. تفاوت های حروف الفبای عربی با حروف الفبای فارسی را از حیث تعداد، شکل، تلفظ و اسم بیان کنید.
 2. حروف مقطّعه به چه حروفی گویند و چرا نام آنها را حروف مقطّعه گذاشته اند؟

ادامه مطلب

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس اوّل)

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (درس اوّل)

درس اوّل: تاریخچه مختصری از نقطه و علامت گذاری قرآن

# سوالات ابتدایی درس:

 1. شیوه کتابت زمان بعثت پیامبر (ص) چه فرقی با کتابت امروزه داشت؟
 2. چرا حتی بعضی از فصحای عرب  قرآن را به اشتباه می خوانند؟(1)
 3. اولین کسانی که برای صحیح خوانی قرآن کریم قدم هایی را برداشتند چه کسانی بودند؟
 4. به ترتیب بیان کنید که چه اقداماتی برای صحیح خوانی قرآن در آن دوران صورت گرفت؟

ادامه مطلب