نبوت – درس دهم

نبوت – درس دهم

مفهوم دقیق خاتمیّت

پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) آخرین پیامبران خداست و سلسله نبوت با او پایان مى پذیرد و این از «ضروریات آیین اسلام» است.

ادامه مطلب

نبوت – درس نهم

نبوت – درس نهم

ما براى پى بردن به حقّانیّت دعوت یک مدّعى نبوّت، یا کذب و دروغ او، راه دیگرى غیر از مطالبه «اعجاز» نیز داریم که این خود دلیل زنده دیگرى براى رسیدن به هدف مى تواند باشد، و آن بررسى قرائن زیر و جمع آورى مجموعه اى از آن است:

ادامه مطلب

نبوت – درس هشتم

نبوت – درس هشتم

شک نیست که قرآن یک کتاب علوم طبیعى یا طب و روانشناسى و علوم ریاضى نیست.

قرآن یک کتاب هدایت و انسان سازى است، و آنچه را در این راه ضرورى باشد فروگذار نمى کند.

ادامه مطلب

نبوت – درس هفتم

نبوت – درس هفتم

قبل از هر چیز باید محیطى را که قرآن از آن برخاست از نظر فکرى و فرهنگى مورد توجّه قرار داد.

سرزمین حجاز به اعتراف همه مورخان از عقب افتاده ترین مناطق جهان در آن روز بود، به گونه اى که گاهى مردم عصر جاهلیت را اقوام وحشى یا نیمه وحشى مى خوانند.

ادامه مطلب

نبوت – درس ششم

نبوت – درس ششم

چرا حروف مقطعه؟

مى دانیم در آغاز بسیارى از سوره هاى قرآن «حروف مقطعه» مانند: «الم» و «المر» و «یس» آمده است.

ادامه مطلب

نبوت – درس پنجم

نبوت – درس پنجم

معجزه جاویدان

همه دانشمندان اسلام معتقدند که قرآن مجید برترین معجزه پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) است. این که مى گوییم برترین به خاطر این است که:

ادامه مطلب

نبوت – درس چهارم

نبوت – درس چهارم

بى شک ادّعاى هر مدّعى را پذیرفتن بر خلاف عقل و منطق است.

ادامه مطلب

نبوت – درس سوم – مصونیت از گناه و خطا

نبوت – درس سوم – مصونیت از گناه و خطا

مصونیت از گناه و خطا

بدون شک هر پیامبرى قبل از هر چیز باید اعتماد عموم را جلب کند به طورى که در گفته او احتمال خلاف و دروغ و اشتباه ندهند.

ادامه مطلب

نبوت – درس دوم

نبوت – درس دوم

در درس گذشته نیاز به وجود پیامبران را از دو بُعد «تعلیم» و «تربیت» دانستیم، اکنون نوبت به قوانین اجتماعى و نقش مهمّى که پیامبران در این زمینه دارند رسیده است.

ادامه مطلب

نبوت – درس اول

نبوت – درس اول

پیامبران هرگز سخن نامعقول یعنى چیزى بر ضد عقل و خرد نمى گویند، و اگر بگویند پیامبر نیستند، بلکه آنها در فهم و درک مجهولات به ما کمک مى کنند و این بسیار براى ما مهم است.

ادامه مطلب