معاد – درس چهارم

معاد – درس چهارم

معمولا مى گویند خداشناسى در فطرت و سرشت آدمى است، و اگر به کاوش ضمیر آگاه و ناآگاه انسان بپردازیم به ایمان و علاقه او به یک مبدأ ماوراءِ طبیعى که از روى علم و برنامه و هدف این جهان را آفریده است، دست مى یابیم.

ادامه مطلب

معاد – درس سوم

معاد – درس سوم

از آن جا که مسأله زندگى پس از مرگ و دادگاه عظیم رستاخیز براى انسانى که در محدوده این جهان زندانى است مطلب تازه اى به نظر مى رسد.

ادامه مطلب

معاد – درس دوم

معاد – درس دوم

اگر زندگى این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم بى معنى و پوچ خواهد بود.

ادامه مطلب

معاد – درس اول – مرگ پایان است یا آغاز؟

معاد  – درس اول – مرگ پایان است یا آغاز؟

مرگ همیشه به صورت یک هیولاى وحشتناک در برابر چشم انسان ها مجسّم بوده است، فکر و اندیشه آن، شربت شیرین زندگى را در کام بسیارى ناگوار ساخته.

ادامه مطلب