توحید – درس دهم

توحید – درس دهم

در جهان بى نهايت كوچك ها
چون ما در لابه لاى شگفتى هاى اين جهان آفرينش پرورش مى يابيم و به آنها عادت مى كنيم به همين جهت بسيار مى شود كه از اهميّت موجودات شگفت انگيز آن غافل مى مانيم به عنوان نمونه:

ادامه مطلب

توحید – درس نهم

توحید – درس نهم

دوستى حشرات و گل ها!

ادامه مطلب

توحید – درس هشتم

توحید – درس هشتم

يك دنيا شگفتى در يك پرنده كوچك

ادامه مطلب

توحید – درس هفتم

توحید – درس هفتم

 نمونه هايى از نظام آفرينش
در سراسر جهان هستى «نظم» و «هدف» و «نقشه» آشكارا ديده مى شود، اكنون توجّه كنيد نمونه هايى از آن را مورد بررسى قرار مى دهيم:

ادامه مطلب

توحید – درس ششم

توحید – درس ششم

دومين راه براى خداشناسى
راهى از برون

ادامه مطلب

توحید-درس پنجم-يك داستان واقعى

توحید-درس پنجم-يك داستان واقعى

گفتيم آنها كه به زبان خدا را انكار مى كنند، در اعماق روحشان ايمان به خدا وجود دارد.

ادامه مطلب

توحید-درس چهارم-پاسخ به يك سؤال مهم

توحید-درس چهارم-پاسخ به يك سؤال مهم

سؤال
در درس گذشته به اين جا رسيديم كه ما هميشه صداى توحيد و خداپرستى را از درون جان خود مى شنويم و مخصوصاً در مشكلات و گرفتارى ها، اين آهنگ رساتر و قوى تر مى شود; و ما بى اختيار به ياد خدا مى افتيم و از قدرت بى پايان و لطف و محبّت او يارى مى جوييم.

ادامه مطلب

توحید-درس سوم-خداشناسى از دو راه مطمئن

توحید-درس سوم-خداشناسى از دو راه مطمئن

خداشناسى از دو راه مطمئن
درباره خداشناسى از دورترين زمان تا امروز كتاب ها نوشته شده و بحث ها و گفتوگوهاى فراوانى در ميان دانشمندان و غير دانشمندان بوده است.

ادامه مطلب

توحید – درس دوم – آثار خداشناسى در زندگى ما

توحید – درس دوم – آثار خداشناسى در زندگى ما

آثار خداشناسى در زندگى ما
ادامه مطلب

توحید – درس اول – خداجویی

توحید – درس اول – خداجویی

چرا براى شناسايى آفريدگار جهان فكر و مطالعه مى كنيم؟

ادامه مطلب