پرسش پاسخ مهدوی قسمت هشتم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت هشتم

.36ﻨﻈﻮر از ﺻﯿﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﻈﻮر از ﺻـﯿﺤﻪ آﺳـﻤﺎﻧﯽ، ﻇﺎﻫﺮًا ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﻫﻤﻪ آن را

ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ.در رواﯾـﺎت از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر، ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﺎد ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﯿﺤﻪ، ﻧـﺪا، ﻓﺰﻋﻪ و ﺻﻮت. اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑُﻌﺪ از آن ﺣﺎدﺛﻪ اﺷﺎرهﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن آن ﺻﺪا و دﯾﮕﺮي ﺑﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮدن آن و.… ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت هفتم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت هفتم

.31 ﭼﻪ اﻋﻤﺎل و ادﻋﯿﻪ اي ﺑﺎﻋﺚﺧﺸﻨﻮديوﺧﺮﺳﻨﺪيﺣﻀﺮتﻣﯽ ﺷﻮد؟

رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸـﻨﻮدي ﺣﻀـﺮت ﻣﻬـﺪي ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸـﻨﻮدي ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺪس اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل و ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣـﺎم ﻋﺼـﺮ ﻋﺠـﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. در رواﯾﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت ششم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت ششم

.26 آﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت، و ﻧﯿﺰ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪﺣﻀﺮت ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﻧﺪ، ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟

ادﻋﯿﻪ و زﯾﺎرات ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺘﺒﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻓﯽ،

ﮐﻤﺎل اﻟـﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ﺑﻌﺪ ازﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی در ﮐﺘﺎب ﻣﺼـﺒﺎح اﻟﻤﺘﻬﺠﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻋﺎﻫﺎي ﻣﻬﺪوﯾﺖ دارد. ﺻـﺤﯿﻔﻪ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎي ﺳـﯿﺪ

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪي ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ادﻋﯿﻪ و زﯾﺎرات ﻣﻬﺪوي را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮده اﺳﺖ. ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت پنجم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت پنجم

.21 اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:« ﻣﻬﺪي ﻋﺪاﻟﺖ را وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳـﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد » ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟

پاسخ: ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ: ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت چهارم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت چهارم

.16 آﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ، ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﯾﺎ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ رخ داده اﺳﺖ؟

ﻏﯿﺒـﺖ و ﻧﻬـﺎن زﯾﺴـﺘﯽ، ﭘﺪﯾـﺪه اي ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر و ﺗﻨﻬـﺎ درﺑـﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﭘﺮوردﮔـﺎر روي داده ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ از رواﯾﺎت ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ

اﻣﺮ، ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت سوم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت سوم

.11ﺣﻀﻮرﺣﻀﺮتﻣﻬﺪيﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و اﻣﺮار ﻣﻌﺎشآنﺣﻀﺮت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴـﻼم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش آن ﺑﺰرﮔﻮار، اﻣﺮي ﺧﺎرق اﻟﻌـﺎده وﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎ، وﯾﮋﮔﯽ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌـﺎش آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ: اﯾﺸﺎن اﻣﺎم ﺣﺎﺿـﺮ و زﻧـﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑـﺪن ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ داراي زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﺎدي و ﻣﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺪن ﻣﺎدي، ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺎدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﻣﻮد: »ﻗﻞ إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸـﺮ ﻣﺜﻠﮑﻢ؛ ﺑﮕﻮ: ﻣﻦ ﺑﺸﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ(1).« اﻣﺎم ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﯿﺰﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.درﺑـﺎره ﺣﻀﻮر آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم، ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ: اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀـﺮت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارد، ﻣﺴـﺘﻨﺪ رواﯾﺎت اﺳﺖ. ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت دوم

پرسش پاسخ مهدوی قسمت دوم

.3 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺷﺨﺺﻇﻬﻮر ﮐﺮده، اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ؟

ﺑﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀـﺮت ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر، راه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺎ

را از دام ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺣﻀﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ادامه مطلب

پرسش پاسخ مهدوی قسمت اول

پرسش پاسخ مهدوی قسمت اول

.1 ﯿﺮه ﮑﻮﻣﺘ اﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪامﺣﻀﺮتﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺮور رواﯾﺎت، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﻣﻬـﺪوﯾﺖ ﺗﺪاوم و اﺳـﺘﻤﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺒﯿﺎ و اوﺻـﯿﺎي اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻤﻮد رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﺎم دوازدﻫﻢ، ﺗـﺪاﻋﯽ ﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ. ﺳـﯿﺮه اﻣﺎم ﻣﻬـﺪي ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ ﻫﻤﺎن ﺳـﯿﺮه و روش اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ وﯾﮋه رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ. ادامه مطلب

هفتاد و دو سوال کلیدی در بارۀ غدیر برای نوجوانان و جوانان(7)

هفتاد و دو سوال کلیدی در بارۀ غدیر برای نوجوانان و جوانان(7)

سوال 61: اولين آيات مربوط به روز غدير كدام است ؟
پاسخ : اولين آيه اى كه بر رسول خدا(ص ) نسبت به حادثه عظيم غدير نازل شد آيه 67 سوره مائده است كه فرود: يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك .
(اى پيامبر! آنچه بر تو نازل شد ((نسبت به ولايت على (ع ) از طرف پروردگار تو امروز ابلاغ كن ادامه مطلب

هفتاد و دو سوال کلیدی در بارۀ غدیر برای نوجوانان و جوانان(6)

هفتاد و دو سوال کلیدی در بارۀ غدیر برای نوجوانان و جوانان(6)

سوال 51: اولين مخالف غدير كه عذاب شد به پيامبر چه گفت ؟
: حارث بن نعمان فهرى پس از مخالفت آشكار خطاب به رسول خدا(ص ) گفت : (اى محمد! ما را به خدا خواندى پذيرفتم ، نبوت خود را مطرح كردى ، لااله الاالله و محمد رسول الله گفتيم ، ما را به اسلام دعوت كردى اجابت كرديم ، گفتى ، نماز در پنج وقت بخوانيد خوانديم ، به زكات و روزه و حج و جهاد سفارش كردى اطاعت كرديم ، حال پسر عموى خود را امير ما ساختى كه نمى دانيم اين حكم از طرف خداست يا با اراده شخصى شما پيدا شده است ؟)رسول خدا(ص ) پاسخ داد سوگند به خدا كه جز او پروردگارى نيست ، اين دستور از طرف اوست . ادامه مطلب