دشمن‌شناسي، صهيونيزم يهودي و مسيحي

دشمن‌شناسي، صهيونيزم يهودي و مسيحي

امروزه صهيونيسم يهودي يکي از قوي‌ترين نيروها و مهم‌ترين بازيگران سياست جهاني مي‌باشد و اين مطلب به وسيله صدها فرقه کوچک و کليسا بيان شده است. صهيونيسم مسيحي انواع گوناگوني دارد که با هم تفاوت‌هايي جزئي دارند، ولي جوهر و اصل پيام آن در کل، حمايت از کشور اسرائيل و طرح امپرياليستي صهيونيسم مي‌باشد.

ادامه این مطلب را در جزوه ای که آماده کردیم مطالعه بفرمایید. ادامه مطلب